Sistemes de bonificació a la formació


La subvenció que li correspon a cada empresa és un % de la quota de formació que aquesta empresa va liquidar a Seguretat Social l'any anterior. 

FUNDAE ha determinat que dit % estigui en funció del volum de la plantilla, amb l'objectiu d'afavorir un major finançament en les PIMES.

Remarcar que la subvenció de FUNDAE té caràcter anual i no acumulable: aquell import que no s'esgoti en formació executada durant l'exercici vigent es perdrà i, en començar el nou any, l'empresa disposarà automàticament d'un nou crèdit.El gran avantatge d'aquest sistema de gestió és que la subvenció es dedueix directament dels butlletins mensuals de cotització a Seguretat Social: una vegada finalitzat un curs pel qual s'ha tramitat la subvenció, l'empresa podrà liquidar la bonificació corresponent en el següent butlletí.

És important assenyalar que l'import de la subvenció no equival necessàriament al cost abonat per la mateixa, és a dir, la subvenció pot ser inferior al cost de la formació, en funció d'una sèrie de factors que regula la FUNDAE.

Les empreses amb menys de 6 treballadors en plantilla tenen asignada una subvenció fixe de 420,00€.

Microgestió S.L. actua com entitat organitzadora en la gestió i impartició d'accions de formació contínua. Aquelles empreses interessades a formar als seus treballadors en alguns dels nostres cursos de calendari o a mida oferits per a Microgestió, podran bonificar parcialment, el cost de la formació.
Subvencions i descomptes

Documents

Pel que fa als cursos de formació:
Han de tenir un mínim de 2 hores de durada. Màxim 25 assistents / grup i 8 hores diàries de formació.
Cada curs s'ha de notificar a l'Aplicació Informàtica en un termini mínim de 7 dies naturals abans del dia d'inici. Aquest Comunicat d'Inici recull el programa, durada, lloc d'impartició, horaris, etc. de cada curs.
Un cop finalitzat el curs, s'ha de notificar a l'aplicació el Comunicat de Finalització, on es detallen els costos de la formació i els assistents que han participat.

Pel que fa als participants:
Únicament els treballadors del règim general seran bonificables (queden exclosos règim autònom, personal en pràctiques i personal d'ETT).
Les Grans Empreses han d'assegurar un% de participació dels col·lectius prioritaris (dones, majors de 45 anys, etc.) en la formació que van a tramitar.
Aquesta formació ha de ser gratuïta per al treballador i no ha d'estar inclosa en altres subvencions.

Respecte a l'empresa:
Té l'obligació d'informar a la seva Representació Sindical dels cursos que es va a subvencionar abans d'emetre el Comunicat d'Inici en l'Aplicació Informàtica.
Identificar en la seva comptabilitat els moviments comptables (despeses i bonificacions) vinculats a la formació subvencionada en un epígraf específic (per separat a la resta de formació sense subvenció executada).
Ha d'estar al corrent de pagaments davant d'Hisenda i la Seguretat Social.
Ha d'abonar les factures del proveïdor de la formació abans de liquidar la subvenció corresponent.
Per poder tramitar la subvenció com a Empresa Bonificada ha de disposar de Signatura Digital de Persona Jurídica, certificat que en general està en poder del Director Financer de l'empresa.

Cofinançament Privada:
Les empreses estan obligades a participar en el finançament dels costos de les accions formatives en els següents percentatges, que s'han de calcular sobre el cost total de formació:


A aquests efectes, s'entén per cofinançament privat la diferència entre el cost total de la formació, on s'inclouen els costos salarials dels treballadors que reben formació en la seva jornada laboral i la bonificació aplicada per l'empresa.

El compliment del cofinançament privat s'ha de fer respecte a la totalitat del Crèdit i no per a cada grup. Per això, fins que no es realitza el càlcul final, es desconeix si s'ha arribat el cofinançament exigida.

Les dades s'obtenen a partir dels costos notificats en les comunicacions de finalització realitzades dels diferents grups formatius.

A Microgestió com a centre organitzador ens encarreguem de realitzar tots els passos necessaris perquè els nostres clients recuperin part de la inversió econòmica realitzada:


Qualsevol de les accions formatives que proposem poden ser susceptibles de bonificació igual que altres propostes pels nostres clients i que a Microgestió puguem impartir.

Contacti amb nosaltres i li explicarem personalment com beneficiar-se de la formació subvencionada.