Subvencions i descomptes


Resum del Butlletí Oficial de l'Estat Núm. 107 Sec. III. Pàg. 29245 de divendres 17 abril de 2020.


L'article 9 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, incorpora determinades mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació, entre les quals es troba la suspensió de l'activitat educativa, inclosa l'activitat formativa presencial en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació.

Es considera per això cal flexibilitzar les condicions en què ha d'executar-se temporalment la formació professional per a l'ocupació sense que això vagi en detriment de l'eficàcia que ha de mantenir amb vista a enfortir l'ocupabilitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses.

Aquestes mesures, donades les especials característiques que reuneixen les accions formatives que s'imparteixen en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, requereixen que la seva vigència no se circumscrigui a l'àmbit temporal en què està en vigor l'estat d'alarma, sinó que s'estengui durant tot el període d'execució de les activitats formatives afectades, perquè puguin desenvolupar-se amb la necessària projecció i estabilitat que garanteixi la seva eficàcia.


Disposicions generals

• S'aplicarà en les accions formatives que es programin durant 2020, a càrrec del crèdit de formació de què disposen les empreses durant aquest exercici.
• Les empreses beneficiàries han de mantenir, al menys, la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma, durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagin aplicat les mesures de canvi de modalitat. A aquests efectes, es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectats per expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO)
• La part presencial que, si escau, l'acció formativa necessiti es podrà impartir en la seva totalitat mitjançant "aula virtual", considerant-se en tot cas com a formació presencial.
• Es considera aula virtual a l'entorn d'aprenentatge on el tutor-formador i alumnat interactuen, de manera concurrent i en temps real, a través d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permeti dur a terme un procés d'intercanvi de coneixements per tal de possibilitar un aprenentatge de les persones que participen a l'aula.
• La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera que es garanteixi en tot moment que hi hagi connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i l'alumnat participant, així com la bidireccionalitat en les comunicacions.
• Quan la formació presencial es desenvolupi mitjançant aula virtual, aquesta ha de tenir un registre de connexions generat per l'aplicació de l'aula virtual en què s'identifiqui les persones participants, així com les seves dates i temps de connexió. També haurà de contemplar amb un mecanisme que possibiliti la connexió per part dels òrgans de control. Quan això no sigui possible, la participació es podrà constatar mitjançant declaració responsable de la persona participant.
• La impartició de les accions o grups formatius que s'hagués suspès, a causa de la declaració de l'estat alarma, es pot reprendre una vegada cessada la vigència del mateix. A aquest efecte, les empreses beneficiàries de l'crèdit de formació, així com les entitats beneficiàries de les subvencions, han de comunicar, en el termini màxim de 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, les noves dates, calendari i horari d'impartició de les accions formatives suspeses, havent de completar el total de les hores de l'acció formativa comunicada.
• Es podrà canviar a la modalitat de teleformació la impartició de les accions o grups formatius no iniciats pendents d'execució la modalitat fora presencial mantenint-se el cost de la lliçó de la modalitat inicial de l'acció formativa.
• El cost de la lliçó aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passi a impartir-se mitjançant aula virtual, es mantindrà per al nombre total d'hores d'aquesta acció.

ANAR AL BOE COMPLET

Sistemes de bonificació a la formació


La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae), anteriorment denominada Fundació Tripartida, promou la formació contínua d'empreses i treballadors. L'objectiu és conscienciar de la importància que té la formació per a la consecució dels nostres objectius, tant professionals com a personals, augmentant la productivitat del sector empresarial. A més, pretén donar sortida a les noves tendències i exigències del mercat d'ocupació.

Podràs trobar més informació a la pàgina oficial de Fundae

Fundae s'ha convertit en una de les eines principals que utilitza l'Estat per promoure la importància de la formació al món empresarial. Des del seu portal web, tant treballadors com a empresaris, podran obtenir tota la informació dels diferents models de finançament que les empreses tenen a la seva disposició amb un objectiu:

A Microgestió com centre organitzador ens encarreguem de realitzar tots els passos necessaris perquè els nostres clients recuperin part de la inversió econòmica realitzada:
  • Desenvolupament i planificació de continguts, calendaris i horaris adaptats a les necessitats del client.
  • Tràmits de gestió davant la FUNDAE per a la Formació i l'Ocupació
  • Inici, seguiment i finalització de les accions formatives
  • Justificació per a la bonificació.

Qualsevol de les nostres accions formatives poden ser susceptibles de bonificació. També aquells cursos confeccionats i realitzats a mesura per a empreses fora del nostre catàleg i que Microgestió pugui impartir.

Contacti amb nosaltres i li explicarem personalment com beneficiar-se de la formació subvencionada. formacio@microgestio.es